داکت اسپیلت گودمن

سیستمهای تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپیلت)

این سیستمها به طورمعمول از دو قسمت: یونیت داخلی (هواساز) و یونیت خارجی (کندانسور) تشکیل می شود که یونیت داخلی در داخل واحد و یا جایی مرتبط با واحد نصب شده ویونیت خارجی (کندانسور) در فضای باز مانند پشت بام، بالکن، حیاط و ... نصب می گردد.
 

یونیت داخلی (هواساز)

سرمایش: این دستگاه با استفاده از فن هواساز پس از مکش هوای داخل واحد از طریق کانال برگشت آن رااز روی فیلترعبورداده و تصفیه می کند . سپس هوای تصفیه شده را از روی مبدل سرمایش (کویل اواپراتور DX)عبور میدهد وسرمایش تولید شده را به وسیله کانالهای رفت به فضاهای مختلف واحد انتقال می دهد .
 
گرمایش: گرما در سیستمهای تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپیلت) به چند روش تولید می گرددکه معمولاًدر ایران از دو روش کویل آب داغ یا کوره هوای گرم(فرنس) استفاده می شود.در گرمایش کویل آب داغ در زمستان کندانسور خاموش بوده وهوا توسط فن هواساز از روی کویل آب داغ عبور می کندوپس از گرم شدن به داخل کانال های رفت هدایت می شود .(آب داغ کویل توسط موتور خانه یا پکیج تولید می گردد).
در دستگاه کوره هوای گرم (فرنس):در زمستان مشعل های دستگاه توسط گاز روشن شده و شعله های آن از داخل لوله های مبدل حرارتی عبور کرده وبدنه مبدل راداغ می کندوگازهای تولید شده از دودکش خارج می گردد.سپس جریان هوای تولید شده توسط فن هواساز از روی لوله های داغ مبدل عبور کرده و پس از گرم شدن به درون کانالهای رفت انتقال پیدا می کند.
 

یونیت خارجی (کندانسور)

در این دستگاه گاز فریون R۲۲توسط کمپرسور فشرده شده وآماده تولید سرما می شود وتوسط لوله مسی به هواساز داخل واحد انتقال می یابد  برخلاف بقیه سیستمهای سرمایش عمل تولید سرما صرفاً درداخل هواساز داخل واحد اتفاق می افتد که این عملیات موجب جلوگیری از اتلاف انرژی و دو چندان نمودن بازدهی دستگاه می گردد یکی از مهمترین مزایای این سیستم تولید شدن سرما در یونیت داخلی (هواساز )می باشد.
 

مزایای سیستم تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپیلت):

حذف کندانسورها از نمای ساختمان
مستقل برای هر واحد
حذف لوله کشیهای طویل و متعدداز واحد    
حذف فن کویل ورادیاتورهای متعدد
تعمیرو نگهداری آسان
حذف کانالهای عمودی و افزایش متراژ واحد
انواع داکت اسپیلت گودمن