طرح رایگان زمستانی خدمات مشتریان

۲۴ مهر ۱۳۹۴
در راستای سیاستهای کلی شرکت سفیر ارم که مبتنی بر اصل مشتری مداری است و در جهت جامه عمل پوشاندن به این اصل ، شرکت سفیر ارم در نظر دارد تا به موازات ارایه خدمات پس از فروش که طبق تعهدات این شرکت به طور مستمر در حال اجرا میباشد ، طرح بازدید رایگان زمستانی را  از تاریخ یکم آبانماه آغاز نماید .
در این طرح کلیه مشتریانی که از این شرکت دستگاه خریداری کرده اند تحت پوشش قرار گرفته و از دستگاهها توسط تیم فنی بازدید به عمل خواهد آمد و در صورت وجود هرگونه مشکل به رفع آن اقدام خواهد شد .